1- اتصال به بانک:

وارد محیط داس ویندوز شوید. برای اینکار برنامه cmd.exe را در ویندوز اجرا کنید.

 Type:

C:> sqlcmd -S [نام كاميوتر يا آي پي كامپيوتر] -U [يوزر] -P [پسورد]

مثال:

C:\> sqlcmd -S 192.168.10.101 -U sa -P 1234

C:\> sqlcmd -S Ali-PC -U sa -P 1234

1> USE [نام بانك اطلاعاتي مورد نظر]

2> GO

مثال:
1> USE db1

2> GO

Changed database context to 'db1'.

1- ايجاد بانك اطلاعاتي به نام db1

1> CREATE DATABASE [DB1]

2> ON  PRIMARY ( NAME = N'db1', FILENAME = N'D:\db1.mdf')

3> LOG ON ( NAME = N'db1_log', FILENAME = N'D:\db1_log.ldf')

4> GO